Професионал е3

 

 

Од светскиот лидер во производството на опрема за мере?е HBM - Hottinger Baldwin Messtechnik нудиме:


Вагарски компоненти

Нудиме компоненти за електронски ваги од реномираниот производител HBM. Широк спектар на мерни ?елии, платформски мерни ?елии, модули за мерни ?елии, вагарска електроника, додатен прибор и дигитални мерни ?елии со софтвер за поддршка кои ?е ви помогнат секогаш да ?а добиете вистинската мерка.

Мерни ленти и прибор

Тензометриски мерни ленти и прибор со чи?а помош можете експериментално да го утврдите оптоварува?ето на конструкци?а / составен дел или да направите сопствен давач (сила, вибрации, дилатометри).

Давачи

Нудиме широк спектар на давачи за сила, притисок, вртежен момент, поместува?е, вибрации...

Универзални мерни засилувачи и софтвер

Без разлика дали се работи за мобилна аквизици?а, мере?е во индустриски погон или во лаборатори?а, универзалните мерни засилувачи и софтверот ?е ви го олеснат мере?ето во однос на ко?а било физичка големина.


 

Покра? тоа, во соработка со нашиот партнер TRCpro од Нови Сад, Срби?а можеме да ви помогнеме и во други области на мере?е:


Бучава и вибрации во човечката средина

Мере?ето на бучава и вибрации стана многу важно во денешно време. Од едноставна дозиметри?а на бучавата и вибрациите до комплексни системи за акустично мапира?е.

Покра? мере?ето на бучава и вибрации поврзани за човекот, денес овие мере?а стануваат важен параметар за оценка на квалитетот на производите. Мере?ето на интензитетот на бучава, мере?ето на звучната мо?, квалитетот на звукот, акустична холографи?а, се само некои од термините кои денес опфа?а NVH (Noise, Vibration and Harshness).

Виброди?агностика и предвидливо одржува?е

Целосен асортиман на опрема ко?а ?е ви овозможи да ги избегнете непланираните прекини во производството. Системи за on-line и off-line виброди?агностика. Експертски системи и софтвер за интерактивна обука.


Системи за ласерски геометриски мере?а

Системи за ласерско порамнува?е и центрира?е на вратила и оски на ротациони машини, геометриски мере?а на машини за обработка на метал, мере?е на правост, рамност, паралелелност, центричност... Сè може да биде интегрирано во еден систем за мере?е.

Термовизи?а

Секо? ден се откриваат нови области на примена на термовизиската опрема. Можеме да понудиме комплетна палета на термовизиски уреди од OEM сензори до камера со висока резолуци?а и широк опсег на температури.

2012 Професионал е3 ДООЕЛ Скоп?е. Сите права задржани.